ภาพกิจกรรม

Main Album » การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การให้คำปรึกษาและการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยจิตเวชยา/สารเสพติด (Motivational Interviewing and Motivational Enhancement Therapy : MI & MET) วันที่ 4-5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร