ภาพกิจกรรม

Main Album » การจัดการฐานข้อมูลและระบบรายงานช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2562 ณ จุดคัดกรองประชาชน