ภาพกิจกรรม

Main Album » ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย (ENV) ของสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสินแก้ว ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต