ภาพกิจกรรม

Main Album » ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง วันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี