ภาพกิจกรรม

Main Album » ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาแบบประเมินที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยจิตเวช ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ