ภาพกิจกรรม

Main Album » ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบดูแลผู้ป่วย SMI-V (4 ภาค) ครั้งที่ 1 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 ณ รพ.สวนสราญรมย์ จ.สุราษฎร์และรพ.สต.คลองหิน จ.กระบี่