ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารในหน่วยงาน

     มาตรา 7 (1) โครงสร้างองค์กร <<Click>>

     มาตรา 7 (2) อำนาจหน้าที่ <<Click>>

     มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อ <<Click>>

     มาตรา 7 (4) กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง

     มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาฯ

     มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความ

     มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ งบประมาณ <<Click>>

     มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่ง <<Click>>

     มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง มาตรา 7 วรรคสอง

     มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน

     มาตรา 9 (7) มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.

     มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด

Sharing is caring!

shares