ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารในหน่วยงาน

     มาตรา 7 (1) โครงสร้างองค์กร <<Click>>

     มาตรา 7 (2) อำนาจหน้าที่ <<Click>>

     มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อ <<Click>>

     มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาฯ <<Click>>

     มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ งบประมาณ <<Click>>

     มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่ง <<Click>>

     มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด

                   – ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา <<Click>>
                   – สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร.1) <<Click>>