การควบคุมภายใน

รายงานผลประจำปี 2563

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

2. ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563

4. แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย “รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย”

5. แบบ ปค.5 “รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน”

6. แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย “รายงานผลการติดตามรายงานการปะเมินผลการควบคุมภายใน”


รายงานผลประจำปี 2561


รายงานผลประจำปี 2560