ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

ภารกิจการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560ของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริการ กลุ่มพัฒนาวิชาการ กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
  ภาวะปกติ / ภาวะวิกฤต Center of Excellence Facilitator    
1.  งานธุรการ 1. สร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในระบบบริการปกติและวิกฤตสุขภาพจิต 1.กำหนดและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในความเชี่ยวชาญระดับสูง 1.พัฒนานโยบายและแผนงานด้านระบาดวิทยาสุขภาพจิต 1. วางแผน ดูแล ควบคุมวิเคราะห์สถานการณ์ กำกับการปฏิบัติงานประสานนโยบาย/แผนงาน/โครงการและงบประมาณด้านยาเสพติดของกรมสุขภาพจิต
2.  งานบริหารบุคคล 

 

และการพัฒนา

2. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้เป็นไปตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของเขตสุขภาพ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงพยาบาลและสถาบันในกรมสุขภาพจิตให้มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานความเชี่ยวชาญระดับสูงทางจิตเวช 2.พัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตทั้งภาวะปกติและในภาวะวิกฤต 2. ติดตามและประเมินผลงานด้าน 

 

การบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ติดสารเสพติดที่มีอาการทางจิต

3.  งานพัสดุ 3. พัฒนา และสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ แนวปฏิบัติกลุ่มโรคทางจิตเวชที่สำคัญ มาตรฐานและเทคโนโลยีด้านบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเขตสุขภาพในระดับประเทศ 3. พัฒนาขีดความสามารถของศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงด้านจิตเวชศาสตร์ ให้มีความเป็นเลิศในด้านการจัดบริการเฉพาะทางที่มีความยุ่งยากซับซ้อน 3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และพัฒนาวิชาการ องค์ความรู้ เทคโนโลยีทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต 3. พัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดที่มีอาการทางจิตเวช ให้เป็นไปด้วย 

 

ความถูกต้องเรียบร้อยตามภารกิจ

ของกรมสุขภาพจิต

 

4.  งานการเงินและงบประมาณ 4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพระดับประเทศ 4. ประเมินผลและกำกับติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลและสถาบันในกรมสุขภาพจิตตามมาตรฐานความเชี่ยวชาญระดับสูงทางจิตเวช 4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคี เครือข่ายทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 4. เป็นผู้แทนกรมสุขภาพจิตเป็นคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯด้านยาเสพติดกับหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุ                                                  
5. แผนการดำเนินงานหน่วยงาน 5. พัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน(SSS) บริการคลินิกเฉพาะทางจิตเวชในหน่วยงานจิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิต 5. พัฒนาองค์ความรู้และสร้างต้นแบบการดูแลรักษาเฉพาะทางที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ผ่านกระบวนการการวิจัยและพัฒนา 5. พัฒนาระบบการติดตาม กำกับ ดูแล และประเมินผลทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต 5. นิเทศงานหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตและร่วมนิเทศงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
6. สารสนเทศหน่วยงาน 6. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) 6. ประสานความร่วมมือ และสนับสนุนหน่วยงานนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้/วิจัย 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

หรือที่ได้รับมอบหมาย

6. กำกับดูแลตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ระดับหน่วยงานในกรมฯและระดับกระทรวงสาธารณสุข
7. บริหารโครงการ / การประชุม 7. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับประเทศ 7. ส่งเสริม/บริหารจัดการให้เกิดระบบการพัฒนาวิจัย/องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช   7. ตัวชี้วัดอื่นๆ / งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
8. ตัวชี้วัด / งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 8. ตัวชี้วัดอื่นๆ / งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 8. ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต มีการพัฒนาองค์ความรู้/วิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความสำเร็จของเป้าหมายการดำเนินงานตามพันธกิจและนโยบายของกรมสุขภาพจิตเช่น ศูนย์ความเป็นเลิศ        
    9. สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัยสุขภาพจิตและจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตให้มีคุณภาพ    
    10. พัฒนาระบบมาตรฐานข้อมูลองค์ความรู้/วิจัยสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับประเทศ    
    11. กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านวิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตบริการสุขภาพและประเทศ    
    12. ประสานความร่วมมือ และสนับสนุนหน่วยงานนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้/วิจัย    
    13. การบริหารจัดการงานห้องสมุดกรมสุขภาพจิต    
    14. ตัวชี้วัดอื่นๆ / งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย