ทำเนียบบุคลากร

 

ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ (ผู้อำนวยการระดับสูง)

ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
1) นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ (นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพจิตชุมชน)
2) นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ (นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒฺด้านสุขภาพจิตและจิตเวช)
ที่ปรึกษากองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
นายแพยท์วิวัฒน์ ยถาภูธานนท์ (นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริการจิตเวช)

1) รองผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต (ด้านวิชาการ)
นางเสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี (นักจิตวิทยาคลินิกเขี่ยวชาญ)
2) รองผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต (ด้านบริหารจัดการทั่วไป)
นางณฐิณี พลถาวร (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ) 
กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานสารบรรณ/งานธุรการ งานบริหารบุคคล แผนงาน/งบประมาณ งานพัสดุ งานบริหารโครงการ/ประชุม งานเลขานุการ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์. 0-2590-8413, 0-2590-8185, 0-2590-8220
นางณฐิณี พลถาวร
หัวหน้ากลุ่ม (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ)
นางสาวสนั่น มั่นนุช
(เจ้าพนักงานธุรการ ชง.)
นางสาววราภรณ์ อุทธารนิช
(พนักงานพัสดุ ส.4)
นางสาวสุวิมล อู่เงิน
(พนักงานธุรการ ส.4)
นายณัฐนินทร์ ศรีบุญรอด
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พรก.)
นายไชยพงศ์ พิพัฒประภานนท์
(นักจัดการงานทั่วไป พรก.)
นางสาวภรณ์ทิพย์ เชิดชูสุวรรณ
(นักจัดการงานทั่วไป พรก.)
นางสาวทิพย์ภาภร พงศ์สุภา
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)
นางสาวเปมิกา ติงสมบัติยุทธ์
(นักจัดการงานทั่วไป พรก.)
นายณรงค์ชัย แซ่หยง
(พนักงานบริการ พรก.) ขับรถ
นายธีรเมศร์ ภาณุวงษ์ธัญบูรณ์
(นักจัดการงานทั่วไป พรก.)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต
หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานพัฒนาขับเคลื่อนระบบบริการจิตเวช  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
โทรศัพท์. 0-2590-8229,0-2590-8580
นางเสาวลักษณ์ สุวรรณไมตรี
หัวหน้ากลุ่ม (นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ)
นางสาวอุษา ลิ่มซิ้ว
(นักจิตวิทยาคลินิก ชก.)
นางสาวธนเนตร ฉันทลักษณ์วงศ์
(นักสังคมสงเคราะห์ ชก.)
นางสาวชนิกรรดา ไทยสังคม
(นักวิชาการสาธารณสุข ชก.)
นายวีร์ เมฆวิลัย
(นักจิตวิทยาคลินิก ชก.)
นางสาวพัชรินทร์ ศิริวิสุทธิรัตน์
(นักสังคมสังเคราะห์ ปก.)
นางสาวชลลดา จารุศิริชัยกุล
(นักวิชาการสาธารณสุข ปก.)
นางสาวชุรีภรณ์ เสียงล้ำ
(นักวิชาการสาธารณสุข พรก.)
นางสาวนารีรัตน์ พิศหนองแวง
(นักวิชาการสาธารณสุข พรก.)
ว่าที่ ร.อ.กฤตเมธ ตุ้มฉาย
(นักเทคโนโลยีสารสนเทศ พรก.)
นางสาวณิชาภา รัตนจันทร์
(นักวิชาการสาธารณสุข พรก.)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการจิตเวชเฉพาะทาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานพัฒนางานบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเฉพาะทาง , SMI-V, SSS เป็นต้น
โทรศัพท์. 0-2590-8226, 0-2590-8090
นางสาวชิดชนก โอภาสวัฒนา
ปฏิบัติหน้าแทนหัวหน้ากลุ่ม (นักสังคมสงเคราะห์ ชพ.)
นางธัญลักษณ์ แก้วเมือง
(นักกิจกรรมบำบัด ชพ.)
นางสาวภูษณิศา ชัยวิรัตน์นุกูล
(นักจิตวิทยาคลินิก ปก.)
นางณัฐธยาน์ พงษ์พียะ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)
นางสิรามล หฤทัย
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)
นางสาวพูลสวัสดิ์ เที่ยงหนู
(นักวิชาการสาธารณสุข พรก.)
นางสาวปวราย์ ต้นทารส
(นักวิชาการสาธารณสุข พรก.)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตยาและสารเสพติด
หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับกรมสุขภาพจิตและระดับกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์. 0-2590-8047
นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่ม (ผู้อำนวยการระดับสูง)
นางกฤษณา จันทร์ตรี
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)
นางวีณา บุญแสง
(นักวิชาการสาธารณสุข ชก.)
นางสาวธันยพร เสรีลัดดานนท์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)
นางสาวกมลวรรณ จันทรโชติ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)
นางสาวอุษา เขตรเขื่อน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)
นางสาวศรีแพร หนูแก้ว
(นักวิชาการสถิติ พรก.)
นางสาวพนิดา สีนาเวช
(นักวิชาการสาธารณสุข พรก.)