ทำเนียบบุคลากร

ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

นายแพทย์บุรินทร์         สุรอรุณสัมฤทธิ์  (ผู้อำนวยการระดับสูง)

ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต    นพ.วิวัฒน์  ยถาภูธานนท์ (นพ.ทรงคุณวุฒิ)
รองผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
1)      นางเสาวลักษณ์  สุวรรณไมตรี  (นักจิตคลินิกฯ ชพ.)    หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการ
2)      พญ.วิรัลพัชร       กิตติธะระพันธุ์ (นพ.ชพ.)                   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ
กลุ่มอำนวยการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานสารบรรณ งานการเงินงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานพัสดุ งานสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี งานเลขนุการ และงานสารสนเทคโนโลยี
โทร. 0-2590-8413,0-2590-8185,0-2590-8220
นางณฐิณี  พลถาวร
(นักจัดการงานทั่วไป ชพ.)
น.ส.สนั่น มั่นนุช
(เจ้าพนักงานธุรการ ปก.)
น.ส.วราภรณ์  อุทธารนิช
(พนักงานพิมพ์ ส.3)
น.ส.สายฝน อู่เงิน
(พนักงานพิมพ์ ส.3)
น.ส.สุวิมล  อู่เงิน
(พนักงานพิมพ์ ส.3)
นายณัฐนินทร์  ศรีบุญรอด
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พรก.)
นายไชยพงศ์ พิพัฒประภานนท์
(นักจัดการงานทั่วไป พรก.)
นางสาวภรณ์ทิพย์  เชิดชูสุวรรณ
(นักจัดการงานทั่วไป พรก.)
นางสาวเปมิกา  ติงสมบัติยุทธ์
(นักจัดการงานทั่วไป พรก.)
น.ส.ทิพย์ภากร  พงษ์สุภา
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)
นางสาวศิริรัตน์  มาเนียม
(เจ้าพนักงานธุรการ พรก.) ห้องสมุด
นายณรงค์ชัย  แซ่หยง
(พนักงานบริการ พรก.)  ขับรถ
กลุ่มพัฒนาระบบบริการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ :  งานสุขภาพจิตภาวะปกติ งานสุขภาพจิตภาวะวิกฤต งาน Super Specialist Service
โทร. 0-2590-8229,0-2590-8580
นางเสาวลักษณ์  สุวรรณไมตรี
(นักจิตคลินิกฯ ชพ.)
น.ส.อุษา  ลิ่มซิ้ว
(นักจิตวิทยาคลินิก ชก.)
น.ส.ชิดชนก โอภาสวัฒนา
(นักสังคมสงเคราะห์ ชพ.)
น.ส.ธนเนตร  ฉันทลักษณ์วงศ์
(นักสังคมสงเคราะห์ ชก.)
น.ส.ชนิกรรดา  ไทยสังคม
(นักวิชาการสาธารณสุข ชก.)
นายวีร์  เมฆวิลัย
(นักจิตคลินิกฯ ชก.)
น.ส.พัชรินทร์  ศิริวิสุทธิรัตน์
(นักสังคมสังเคราะห์ ปก.)
น.ส.ชุรีภรณ์  เสียงล้ำ
(นักวิชาการสาธารณสุข พรก.)
น.ส.ชลลดา  จารุศิริชัยกุล
(นักวิชาการสาธารณสุข ปก.)
ว่าที่ รอ.กฤตเมธ ตุ้มฉาย
(นักเทคโนโลยีสารสนเทศ พรก.)
น.ส.นารีรัตน์  พิศหนองแวง
(นักวิชาการสาธารณสุข พรก.)
นายวีระยุทธ มายุศิริ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พรก.)
น.ส.ณิชาภา รัตนจันทร์
(นักวิชาการสาธารณสุข พรก.)
กลุ่มพัฒนาวิชาการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานศูนย์ความเชี่ยวชาญตามประเด็ดปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช (EC) งานวิจัย งานคลังความรู้กรมสุขภาพจิต และงานห้องสมุด
โทร. 0-2590-8177, 0-2590-8226
พญ.วิรัลพัชร  กิตติธะระพันธุ์
(นายแพทย์.ชพ.)
น.ส.ภัคนพิน  กิตติรักษนนท์
(นักวิชาการสาธารณสุข ชพ.)
น.ส.สิริกุล  จุลคีรี
(นักจิตวิทยาคลินิก ชพ.)
นางธัญลักษณ์  แก้วเมือง
(นักกิจกรรมบำบัด ชก.)
นายอภิชา  ฤธาทิพย์
(นักจิตวิทยาคลินิก ชก.)
น.ส.ภูษณิศา ชัยวิรัตน์นุกูล
(นักจิตวิทยาคลินิก ปก.)
นางฌานิตา  ดำเขียว
(บรรณารักษ์ ปก.)
นางฐิติญา จันทพรม
(บรรณารักษ์ ปก.)
นางสาวพูลสวัสดิ์  เที่ยงหนู
(นักวิชาการสาธารณาสุข พรก.)
นางสาวปวราย์ ต้นทารส
(นักวิชาการสาธารณาสุข พรก.)
นางณัฐธยาน์  พงษ์พียะ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)
นางสิรามล  หฤทัย
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)
กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต
หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานระบาดวิทยาสุขภาพจิต และเฝ้าระวังสุขภาพจิตของคนไทย
โทร. 0-2590-8180
นางวรวรรณ  จุฑา
(นักวิชาการสาธารณสุข.ชพ.)
น.ส.สาธิดา  แรกคำนวณ
(นักวิชาการสาธารณสุข พรก.)
นางสาวสิรี สุวรรณ์ศิลป
(นักวิชาการสาธารณสุข พรก.)
น.ส.กมลลักษณ์  มากคล้าย
(นักวิชาการสาธารณสุข พรก.)
น.ส.กมลวรรณ  จันทรโชติ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับกรมสุขภาพจิตและระดับกระทรวงสาธารณสุข
โทร. 0-2590-8047
นายแพทย์บุรินทร์         สุรอรุณสัมฤทธิ์
(ผู้อำนวยการระดับสูง)
นางกฤษณา  จันทร์ตรี
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)
น.ส.ธันยพร  เสรีลัดดานนท์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)
น.ส.อุษา  เขตรเขื่อน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรก.)
น.ส.ศรีแพร  หนูแก้ว
(นักวิชาการสถิติ พรก.)
น.ส.พนิดา  สีนาเวช
(นักวิชาการสาธารณสุข พรก.)