5 เมษายน 2017

ผลการดำเนินงาน

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2560
รอบ 6 เดือนแรก
ดาวน์โหลด >>
รอบ 6 เดือนหลัง
ดาวน์โหลด >>

ประจำปีงบประมาณ 2559
รอบ 6 เดือนแรก
ดาวน์โหลด >>
รอบ 6 เดือนหลัง
ดาวน์โหลด >>

ประจำปีงบประมาณ 2558
รอบ 6 เดือนแรก
ดาวน์โหลด >>

รอบ 6 เดือนหลัง
ดาวน์โหลด >>

ประจำปีงบประมาณ 2557
รอบ 6 เดือนแรก
ดาวน์โหลด >>

รอบ 6 เดือนหลัก
ดาวน์โหลด >>


Print Friendly, PDF & Email