5 เมษายน 2017

ผลการดำเนินงาน

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2560
  รอบ 6 เดือนแรก
  ดาวน์โหลด >>

ประจำปีงบประมาณ 2559
  รอบ 6 เดือนแรก
  ดาวน์โหลด >>
  รอบ 6 เดือนหลัง
  ดาวน์โหลด >>

ประจำปีงบประมาณ 2558
  รอบ 6 เดือนแรก
  ดาวน์โหลด >>

  รอบ 6 เดือนหลัง
  ดาวน์โหลด >>

ประจำปีงบประมาณ 2557
  รอบ 6 เดือนแรก
  ดาวน์โหลด >>

  รอบ 6 เดือนหลัก
  ดาวน์โหลด >>