ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ


ประจำปีงบประมาณ 2561  (รอบ 6 เดือนแรก)

ประจำปีงบประมาณ 2561  (รอบ 6 เดือนหลัง)

ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือนแรก)
ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือนหลัง)