ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 11 เดือน)

ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 5 เดือน)

ประจำปีงบประมาณ 2561

ประจำปีงบประมาณ 2561  (รอบ 6 เดือนแรก)

ประจำปีงบประมาณ 2561  (รอบ 6 เดือนหลัง)

ประจำปีงบประมาณ 2560

ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือนแรก)

ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือนหลัง)