ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการจิตเวช

  3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังด้านบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล