5 เมษายน 2017

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

1.    พัฒนาระบบบริการและกลไกขับเคลื่อนบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับประเทศ
2.    พัฒนาวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช
3.    พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังทางสุขภาพจิตและจิตเวช
4.    พัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล (OG) และยกระดับสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้