ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
  2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช
  3. พัฒนาระบบเฝ้าระวังและข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพจิตและจิตเวช
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล (OG) และองค์กรแห่งการเรียนรู้