5 เมษายน 2017

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านวิชาการและจัดการระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับประเทศ


พันธกิจ

  • พัฒนาวิชาการที่มุ่งเน้นด้านรักษา ฟื้นฟูสุขภาพจิตและจิตเวช ให้เป็นแหล่งอ้างอิงระดับประเทศ
  • พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้มีความเป็นเลิศ และเกิดความร่วมมือระดับประเทศ
  • พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวช

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email