วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพระดับประเทศ


พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. จัดทำและผลักดัน ข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับประเทศ
3. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้สอดคล้องและรองรับกับสถานการณ์สุขภาพจิต
4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล