คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
กระบวนงานหลักที่ 3 การพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานสุขภาพจิตกระบวนงานย่อยที่ 3.3 การสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวช ด้านการบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
29 ม.ค. 2564
9
2
กระบวนงานหลักที่ 4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช กระบวนงานย่อยที่ 4.1 การพัฒนาระบบบริการเฉพาะทางสุขภาพจิต และจิตเวช (ในหน่วยบริการจิตเวชสังกัดกรมฯ)
29 ม.ค. 2564
15
3
กระบวนงานหลักที่ 4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช กระบวนงานย่อยที่ 4.2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ในภาวะปกติ และในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิต (Service Plan)
29 ม.ค. 2564
22
4
คู่มือการปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภาวะวิกฤต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
1 ต.ค. 2563
60
5
คู่มือปฏิบัติงาน: การเสนอขออนุมัติโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา
2 มี.ค. 2563
87