คู่มือ COVID-19

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
องค์ความรู้การดูแลสุขภาพใจในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 "ใจพร้อม ไม่ยอมป่วย" ฉบับนักสื่อสารและเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในชุมชน
17 มิ.ย. 2563
66
2
แนวทางการเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้
17 มิ.ย. 2563
177
3
วัคซีนครอบครัว
17 มิ.ย. 2563
60
4
เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี พลังสุขภาพจิต RQ: Resilience Quotient
17 มิ.ย. 2563
99
5
แนวทางการสร้างวัคซีนใจ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันในชุมชน
17 มิ.ย. 2563
69
6
แนวทางการดูแลจิตใจ เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายในชุมชน
17 มิ.ย. 2563
56
7
คู่มือแผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) (ฉบับปรับปรุง)
15 พ.ค. 2563
104
8
คู่มือแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(Combat 4th Wave of COVID-19 : C4)
5 พ.ค. 2563
1115
9
คู่มือการดูแลสังคมจิตใจบุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19
21 เม.ย. 2563
76
10
แนวทางการดูแลจิตใจผู้ที่ได้รับการควบคุมเพื่อสังเกตอาการในพื้นที่ควบคุม กรณีผู้เดินทางมาจากประเทศเขตติดโรคติดต่ออันครายและประเทศที่เป็นพื้นที่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
20 เม.ย. 2563
101
11
แนวทางสำหรับ อสม. ในการดูแลจิตใจผู้ที่แยกสังเกตอาการ ในที่พักอาศัย
20 เม.ย. 2563
77
12
แนวทางการดูแลด้านสังคมจิตใจในสถานพยาบาลและชุมชน : กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อที่ต้องถูกกันกันและผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข
20 เม.ย. 2563
70
13
แนวทางการดูแลด้านสังคมจิตใจบุคลากรสาธารณสุข
20 เม.ย. 2563
92
14
การดูแลจิตใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
20 เม.ย. 2563
84
15
แนวทางการสร้างวัคซีนใจเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันในชุมชน
20 เม.ย. 2563
69
16
แนวทางการจัดบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถาบัน/โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต ฉบับที่ 1/2563
20 เม.ย. 2563
131
17
คู่มือการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วย COVID-19 ขณะรักษาตัว ณ หอผู้ป่วย Cohort Ward โรงพยาบาลศรีธัญญา
20 เม.ย. 2563
74
18
คู่มือการปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจทุกระดับ ผู้ประสบภาวะวิกฤตในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1 เม.ย. 2563
533