แบบฟอร์ม

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
แบบฟอร์มใบขอใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางในงานสวัสดิการ สำหรับหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในกรมสุขภาพจิต
5 ส.ค. 2565
93
2
แบบฟอร์มใบเบิกชุดตรวจ ATK
23 มี.ค. 2565
424
3
แบบฟอร์มขออนุญาตลา (ชั่วโมง)
14 มี.ค. 2565
283
4
แบบฟอร์มขออนุมัติลงเวลาปฏิบัติงาน
7 มี.ค. 2565
237
5
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
3 มี.ค. 2565
201
6
แบบฟอร์มการขอเข้าระบบเครือข่ายกรมสุขภาพจิต
3 มี.ค. 2565
132
7
แบบฟอร์มสมัครขอใช้ Email ภาครัฐ ในสังกัดกรมสุขภาพจิต @dmh.mail.go.th
3 มี.ค. 2565
177
8
แบบฟอร์มยืม-คืน วัสดุ/ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ต่อพ่วง กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
3 มี.ค. 2565
182
9
ใบเบิกหรือใบส่งคืนพัสดุสำนักงาน
2 มี.ค. 2565
246
10
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ระบบประชุมทางไกล กรมสุขภาพจิต
11 พ.ย. 2563
396