ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

 
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2561
รอบ 6 เดือนแรก
ดาวน์โหลด >>
ประจำปีงบประมาณ 2560
รอบ 6 เดือนแรก
ดาวน์โหลด >>
รอบ 6 เดือนหลัง
ดาวน์โหลด >>