จัดซื้อจัดจ้าง

 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวิดีโอ ชุดเทคโนโลยีการใช้แบบประเมิน CGI-S จำนวน 4 เรื่อง
Posted on 22 พฤษภาคม 2018
- ราคากลางซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จำนวน 20 ชุด
Posted on 28 มีนาคม 2018
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี 2560 ทุกเดือน (สขร.1)
Posted on 20 มีนาคม 2018
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์หายีนที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคออทิซึมด้วยวิธี Whole Exome Sequencing โดยวิธีคัดเลือก
Posted on 02 มีนาคม 2018
- ราคากลาง ต่ออายุสมาชิกเครือข่าย Internet เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลสาหรับงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 38 รหัส (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – มีนาคม 2562)
Posted on 22 กุมภาพันธ์ 2018
- ราคากลางจ้างผลิตชุดเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพจิตผู้ป่วยโรคจิต จานวน 5 รายการ
Posted on 8 มกราคม 2018
- ราคากลางการจ้างเหมาบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิื่อวิเคราะห์หายืมที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคออทิซึมด้วยวิธี Whote Exome Sequencing ภายใต้โครงการวิจัยเรื่องการศึกษายีนที่สัมพันธ์กับออทิซึมในเด็กไทยด้วยวิธี Whole Exome Sequencing (ระยะที่ 2)
Posted on 19 ธันวาคม 2017
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Posted on 15 ธันวาคม 2017
- ราคากลางการจ้างเหมาบริการ (กรณีบุคคลธรรมดา) กำหนดระยะเวลาการจ้าง 9 เดือน
Posted on 15 ธันวาคม 2017
- ราคากลางการจ้างผู้ช่วยนักวิจัย ภายใต้โครงการการวิจัยเรื่องผลกระทบจากการใช้ยาริสเพอริโดนต่อความผิดปกติของระบบฮอร์โมนและการเจริญเติบโตของผู้ป่วยโรคกลุ่มอาการออทิสติก ประจำปีงบประมาณ 2561
Posted on 21 พฤศจิกายน 2017
- ราคากลางการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
Posted on 16 พฤศจิกายน 2017
- ราคากลางผลิตชุดองค์ความรู้การเข้าถึงบริการและดูแลผู้ป่วยโรคจิต และแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 494,233 บาท
Posted on 22 กันยายน 2017
- ผลิตสื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะ วิกฤต กรณีสถานการณ์วาตภัย อุทกภัย และดินโคลนถล่ม จำนวน 10 รายการ วงเงิน 487,685 บาท
Posted on 21 สิงหาคม 2017
- ผลิตชุดเทคโนโลยีคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท สำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ จำนวน 5 รายการ วงเงิน 493,270 บาท
Posted on 21 สิงหาคม 2017
- จ้างทาเสื้อทีมปฏิบัติงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ (MCATT) จานวน 663 ตัว วงเงิน 258,400 บาท
Posted on 1 สิงหาคม 2017