Google
google.go.th เว็บไซต์ สบบส.
เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
คุณจะให้มีเราปรับปรุง
เรื่องอะไร?

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  วันนี้
1
  วันที่แล้ว
1
  เดือนนี้
23
  เดือนที่แล้ว
31
  ปีนี้
54
  ทั้งหมด
23,782

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ/ศูนย์ราชการใสสะอาด
     
-   องค์ความรู้
คลิกที่นี้ >>>   การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ/ศูนย์ราชการใสสะอาด
     
ข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงองค์ความรู้ครั้งต่อไป

การปราบปรามทุจริตต้องประกาศเป็นนโยบายและผู้บริหารมีการตรวจสอบเป็นประจำสมำ่เสมอ
ชือผู้เขียน : ณฐิณี วันที่เขียน : 2015-09-21 14:49:35
มีจัดโครงการศึกษานโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ บางหรือไม่
ชือผู้เขียน : สังศิต พิริยะรังสรรค์ วันที่เขียน : 2016-06-06 15:32:43
ปลุกจิตสำนึกโดยการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง เช่น คนดีประจำปี / กิจกรรมรณรงค์
ชือผู้เขียน : ณฐิณี วันที่เขียน : 2015-06-17 17:57:46
เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ จึงประกาศให้ใช้บังคับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ชือผู้เขียน : พัชรินทร์ วันที่เขียน : 2016-08-18 15:30:14

รายละเอียด
ชื่อผู้เขียน
โค๊ดตรวจสอบ
gU9IP
***พิมพ์ให้ตรงกับด้านบน

พัฒนาโดย สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต @
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
88/20 ถนถนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2590-8413 โทรสาร. 0-2149-5533 E-mail. 
bureau2558@dmh.mail.go.th