ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          โครงการประชุมปฏิบัติการเรื่อง การเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติระหว่างห้องสมุดในสังกัด

วัตถุประสงค์ :
           เพื่อให้ความรู้และสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างห้องสมุดผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Ulibm

กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
           ผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 40 คน

สถานที่ :
         
โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง

วันที่จัด :  
            วันพุธที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาวิชาการ