ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          โครงการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลทางสังคมจิตใจเพื่อเผชิญกับวิกฤตสุขภาพจิตด้านภัยพิบัติ (แผ่นดินไหว) จังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ :
          -      เพื่อพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล     ทางสังคมจิตใจเมื่อเผชิญกับวิกฤตสุขภาพจิต        ด้านภัยพิบัติ (แผ่นดินไหว)
          -      แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด วิธีการในการเผชิญวิกฤตสุขภาพจิต ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย

กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
          50 คน

สถานที่ :
          
โรงแรมทีล การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

วันที่จัด :  
            วันจันทร์ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 ถึง วันอังคารที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ