ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอ การวิจัยตามประเด็นความเชี่ยวชาญ เฉพาะทางด้านจิตเวช ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 3 ครั้งที่ 1

วัตถุประสงค์ :
           เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจเรื่องการเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ(แบบปกติ) ตามมติคณะรัฐมนตรี ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แก่บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต

กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
          บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 25 คน

สถานที่ :
         
ณ ห้องประชุม กรมสุขภาพจิต

วันที่จัด :  
            วันจันทร์ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาวิชาการ