ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          โครงการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนากลไกการผลักดันงานสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

วัตถุประสงค์ :
          -      เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในระบบบริการสุขภาพ
 
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
           70 คน

สถานที่ :
          
โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

วันที่จัด :  
            วันพุธที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ