ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางพัฒนาคุณภาพระบบบริการจิตเวชเด็ก/วัยรุ่นที่ยุ่งยากซับซ้อนในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต

วัตถุประสงค์ :
           เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการจิตเวชเด็ก/วัยรุ่นที่ยุ่งยากซับซ้อนในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต

กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
          บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน     40 คน
 
สถานที่ :
          
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี


วันที่จัด :  
            วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 ถึง วันศุกร์ที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาวิชาการ