ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          โครงการอบรมการนำข้อมูลการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติปี 2556 ไปใช้

วัตถุประสงค์ :
           เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการนำข้อมูลการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี2556 ไปใช้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิตในการเขียนเอกสาร          ทางวิชาการ 

 


กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
          80 คน
 
สถานที่ :
          
โรงแรมนารายณ์ กทม.

 

 


วันที่จัด :  
            วันพุธที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557
 
ผู้จัด : กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต