ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          โครงการอบรมการเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาเครื่องมือการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตเด็กระดับชาติปี 2557

วัตถุประสงค์ :
          
เพื่ออบรมการใช้เครื่องมือในการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตเด็กปี2557 
 
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
           
10 คน

สถานที่ :
          
โรงพยาบาลสวนปรุง  จ.เชียงใหม่

 
 

วันที่จัด :  
            วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557
 
ผู้จัด : กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต