ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          โครงการอบรมระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ(ระบบ NRMS) เพื่อการพัฒนาการจัดเสนอข้อเสนอการวิจัยฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต เพื่อเสนอของบประมาณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติฯ

วัตถุประสงค์ :
          
- เพื่อประสานหน่วยงาน/นักวิจัยของหน่วยงานเรียนรู้การใช้ระบบ NRMS และเรียนรู้กระบวนการทำงาน
ระบบ NRMS
          - เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านบุคลากรในการพิจารณางานวิจัย จัดหาข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับ
เป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์
 
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
           
บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 40 คน

สถานที่ :
          
ณ ห้องประชุมพลโทพระยาศัลวิธานนิเทศ (วช)


วันที่จัด :  
            วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาวิชาการ