ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          โครงการอบรมวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานผลการติดตามสุขภาพจิตของคนไทยในช่วงวิกฤตการเมือง
วัตถุประสงค์ :
          
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานผลการติดตามสุขภาพจิตของคนไทยในช่วงวิกฤตการเมือง
 
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
           
จำนวน 40 คน

สถานที่ :
          
โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท จ.นครปฐม
วันที่จัด :  
            วันพุธที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 ถึง วันศุกร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557
 
ผู้จัด : กลุ่มระบาดวิทยาสุขภาพจิต