ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมคณะทำงานเพื่อร่างกรอบการจัดทำระบบฐานข้อมูล
วัตถุประสงค์ :
          เพื่อจัดทำร่างกรอบระบบฐานข้อมูล
 
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
          
บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 20 คน

สถานที่ :
          
ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง
วันที่จัด :  
            วันพุธที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ