ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและโรคจิตในสังคมไทยพื้นที่นำร่อง 25 – 26 สิงหาคม 2557
วัตถุประสงค์ :
          -     เพื่อติดตามการดำเนินงาน
          -     เพื่อให้ความรู้แนวทางการดำเนินงาน
          -     เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
          
บุคลาการสาธารณสุขในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 30 คน

สถานที่ :
 
        จังหวัดขอนแก่น
วันที่จัด :  
            วันจันทร์ที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 ถึง วันอังคารที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ