ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          อบรมวิทยากรหลัก (ครู ก) ในสังกัด กรมสุขภาพจิต เรื่อง โรคซึมเศร้า โรคจิต สุราและยาเสพติด สำหรับแพทย์พยาบาล
วัตถุประสงค์ :
        
เพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลัก (ครู ก) ในสังกัดกรมสุขภาพจิต เรื่อง โรคซึมเศร้า โรคจิต สุราและยาเสพติด สำหรับแพทย์และพยาบาล 
 
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
        
แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิต ของสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชและโรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 180 คน

สถานที่ :
         
โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
วันที่จัด :  
            วันอังคารที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ