ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนว เวชปฏิบัติรายโรคจิตเวช Clinical Practice Guideline: CPG ระยะที่ 2
วัตถุประสงค์ :
         
1 เพื่อให้บุคลากรจากโรงพยาบาล/สถาบัน     ในสังกัดกรมสุขภาพจิต มีความรู้ ความเข้าใจ    ในแนวทางการพัฒนาแนวเวชปฏิบัติรายโรคจิตเวช (Clinical Practice Guideline)
          2 เพื่อพัฒนาแนวเวชปฏิบัติรายโรคจิตเวช (Clinical Practice Guideline) สำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
          3 เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานมีแนวเวชปฏิบัติรายโรคจิตเวช (Clinical Practice Guideline) สำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยและสามารถ ดัดแปลงเป็น Care map ที่มีความเหมาะสม   กับบริบทของหน่วยงาน

กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
        
ผู้แทนจากหน่วยบริการจิตเวชในศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านจิตเวช (Excellence Center) สังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 5 หน่วยงาน
 บุคลากร คณะทำงาน จาก สบบส    รวมจำนวน 40 คน

สถานที่ :
        
โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี


วันที่จัด :  
            วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ถึง วันศุกร์ที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาวิชาการ