ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในโครงการมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญตามประเด็นปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชระดับชาติครั้งที่ 7 , 8
วัตถุประสงค์ :
         
1. เพื่อให้หน่วยงานศูนย์ความเชี่ยวชาญ     เฉพาะทางด้านจิตเวชมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์   Excellence Center  ของกรมสุขภาพจิต
         2. เพื่อติดตาม การดำเนินงาน โครงการมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญตามประเด็นปัญหาสุขภาพจิตและ      จิตเวชระดับชาติทั้ง 7  มิติ
         3. เพื่อประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน โครงการมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญตามประเด็นปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชระดับชาติ
         4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน โครงการมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญตามประเด็นปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชระดับชาติ

กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
       
-บุคลากรจากสถาบัน/โรงพยาบาล      ในสังกัดกรมสุขภาพจิต  
       -  บุคลากรที่รับผิดชอบการดำเนินงานพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  (Excellence Center) และระบบ  การวิจัยของหน่วยงาน จำนวน 40 คน
       - ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมสุขภาพจิตจำนวน 7 คน
       - บุคลากรผู้ประสานงาน คณะทำงาน จาก สบบส จำนวน 10 ท่าน

สถานที่ :
        
รพจ. ขอนแก่น และส.พัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


วันที่จัด :  
            วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาวิชาการ