ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานวิจัย เรื่องการพัฒนาหัวข้อการวิจัย และการการจัดการทางบรรณานุกรรม
วัตถุประสงค์ :
        
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการพัฒนาหัวข้อการวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการวิจัย       ที่สอดคล้องกับประเด็นความเชี่ยวชาญ         ของหน่วยงาน ให้กับนักวิจัยในสังกัด            กรมสุขภาพจิต
2. เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อเสนอการวิจัย     ในการดำเนินงานสุขภาพจิตและความเป็นเลิศเฉพาะทางของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในสังกัด    กรมสุขภาพจิต  ในการจัดการทางบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote
 
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
        
- นักวิจัยของโรงพยาบาล/สถาบัน   และบุคลากรสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต จำนวน  65 คน

สถานที่ :
         
โรงแรมมารวย     การ์เด้น กรุงเทพฯ


วันที่จัด :  
            วันอังคารที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ถึง วันพุธที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาวิชาการ