ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวเวชปฏิบัติรายโรคจิตเวช Clinical Practice Guideline: CPG ระยะที่ 3
วัตถุประสงค์ :
        
1 เพื่อให้บุคลากรจากโรงพยาบาล/สถาบัน     ในสังกัด  กรมสุขภาพจิต มีความรู้ ความเข้าใจ  ในแนวทางการพัฒนาแนวเวชปฏิบัติรายโรคจิตเวช (Clinical Practice Guideline)
        2 เพื่อพัฒนาแนวเวชปฏิบัติรายโรคจิตเวช (Clinical Practice Guideline) สำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
       3 เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานมีแนวเวชปฏิบัติ  รายโรคจิตเวช (Clinical Practice Guideline) สำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยและสามารถ ดัดแปลงเป็น Care map ที่มีความเหมาะสม   กับบริบทของหน่วยงาน
 
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
        
ผู้แทนจากหน่วยบริการจิตเวชในศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านจิตเวช (Excellence Center) สังกัด       กรมสุขภาพจิต จำนวน 6  หน่วยงาน จำนวน 40 คน

สถานที่ :
         
โรงแรมมารวย    การ์เด้น กรุงเทพฯ
วันที่จัด :  
            วันพุธที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ถึง วันศุกร์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาวิชาการ