ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และหลักสูตรตามประเด็นความเป็นเลิศ ระยะที่ 2
วัตถุประสงค์ :
        
1 เพื่อให้บุคลากรในหน่วยบริการที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช ได้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาร่างหลักสูตรระดับ ประเทศในการฝึกอบรมสำหรับสหวิชาชีพ
        2 เพื่อให้บุคลากรในหน่วยบริการที่มีความ    เป็นเลิศเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช สามารถพัฒนาร่างหลักสูตรระดับประเทศที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ  หรือ ตามข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยและ
กรมสุขภาพจิต

กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
        
ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน  50  คน ประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานศูนย์ความเป็นเลิศที่รับผิดชอบ      การดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร     ตามประเด็นความเป็นเลิศ           ของหน่วยงาน

สถานที่ :
         
กรมสุขภาพจิต
วันที่จัด :  
            วันพุธที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ถึง วันศุกร์ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาวิชาการ