ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในโครงการมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญตามประเด็นปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชระดับชาติ
วัตถุประสงค์ :
        
1. เพื่อให้หน่วยงานศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านจิตเวชมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์   Excellence Center  ของ
กรมสุขภาพจิต
        2. เพื่อติดตาม การดำเนินงาน โครงการมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญตามประเด็นปัญหาสุขภาพจิตและ จิตเวชระดับชาติทั้ง 7  มิติ
        3. เพื่อประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน โครงการมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญตามประเด็นปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชระดับชาติ
        4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน โครงการมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญตามประเด็นปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชระดับชาติ

กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
        
-บุคลากรจากสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต  
        - บุคลากรที่รับผิดชอบการดำเนินงานพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  (Excellence Center) และระบบการวิจัยของหน่วยงาน จำนวน 40 คน
       - ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมสุขภาพจิตจำนวน 2 คน
       - บุคลากรผู้ประสานงาน คณะทำงาน จาก สบบส จำนวน 10 ท่าน

สถานที่ :
         
รพ.สวนสราญรมย์

วันที่จัด :  
            วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาวิชาการ