ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อการพัฒนางานห้องสมุด” ในสังกัดกรมสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
      
1. เพื่อสร้างเคลือข่ายในการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างห้องสมุดสังกัดกรมสุขภาพจิต
      2. เพื่อให้บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ผู้รับผิดชอบห้องสมุดสังกัดกรมสุขภาพจิต ได้ความรู้ มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดร่วมกัน
     3. เพื่อให้ความรู้เรื่องโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ UlibM

กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
        บรรณารักษ์  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด  หรือผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด และผู้ดูแลระบบ IT ของ โรงพยาบาล/สถาบัน จำนวน
40 คน

สถานที่ :
         
โรงแรมบลูเวฟ    หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
         
วันที่จัด :  
            วันอังคารที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาวิชาการ