ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในโครงการมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญตามประเด็นปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชระดับชาติ รพ.พระศรีมหาโพธิ์
วัตถุประสงค์ :
      
1. เพื่อให้หน่วยงานศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านจิตเวชมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์   Excellence Center  ของ
กรมสุขภาพจิต
     2. เพื่อติดตาม การดำเนินงาน โครงการมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญตามประเด็นปัญหาสุขภาพจิตและ จิตเวชระดับชาติทั้ง 7  มิติ
     3. เพื่อประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน โครงการมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญตามประเด็นปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชระดับชาติ
     4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน โครงการมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญตามประเด็นปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชระดับชาติ

กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
        -บุคลากรจากสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต  
       - บุคลากรที่รับผิดชอบการดำเนินงานพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  (Excellence Center) และระบบการวิจัยของหน่วยงาน จำนวน 40 คน
      - ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมสุขภาพจิตจำนวน 2 คน
      - บุคลากรผู้ประสานงาน คณะทำงาน จาก สบบส จำนวน 10 ท่าน

สถานที่ :
         
รพ.พระศรีมหาโพธิ์
         
วันที่จัด :  
            วันพุธที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาวิชาการ