ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหลักสูตรตามประเด็นความเป็นเลิศ เพื่อขอรับรองจากกรมสุขภาพจิต ระยะที่ 3
วัตถุประสงค์ :
    
1 เพื่อให้บุคลากรในหน่วยบริการที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช ได้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาร่างหลักสูตรระดับประเทศในการฝึกอบรมสำหรับสหวิชาชีพ
    2 เพื่อให้บุคลากรในหน่วยบริการที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช สามารถพัฒนาร่างหลักสูตระดับ ประเทศที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ 
หรือ ตามข้อเสนอของผู้เขี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัย และ กรมสุขภาพจิต

กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
       ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน  50  คน ประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานศูนย์ความเป็นเลิศที่รับผิดชอบการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรตามประเด็นความเป็นเลิศของหน่วยงาน

สถานที่ :
         
กรมสุขภาพจิต
         
 

วันที่จัด :  
            วันจันทร์ที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 ถึง วันอังคารที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาวิชาการ