ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมเพื่อจัดทำแนวทาง การดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน (High Risk SMI)
วัตถุประสงค์ :
        เพื่อจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk SMI)

กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
        บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 25 คน

สถานที่ :
         ห้องประชุมกรมสุขภาพจิต

วันที่จัด :  
            วันอังคารที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ