ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมคณะทำงานพัฒนา กรมสุขภาพจิตสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ฯ ครั้งที่ 1
วัตถุประสงค์ :
        -  เพื่อทบทวนแบบประเมิน KM – LO
        -  เพื่อเตรียมการรวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินองค์กรด้วยแบบประเมิน KM - LO

กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
        คณะทำงานพัฒนากรมสุขภาพจิตสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ฯ จำนวน 35 คน

สถานที่ :
         ห้องประชุม กรมสุขภาพจิต


วันที่จัด :  
            วันจันทร์ที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 ถึง วันอังคารที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาวิชาการ