ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานระบบบริการตามประเด็นความเชี่ยวชาญ ทางสุขภาพจิตและจิตเวช
วัตถุประสงค์ :
           เพื่อพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานของระบบบริการ ในมิติ Medical Service Center โดยกำหนดให้มีการปรับปรุง แก้ไข มาตรฐานการดำเนินงาน  Medical Service Center  14 ข้อ ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานของ Excellence Center

กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
         ผู้รับผิดชอบงาน EC จำนวน 23 คน

สถานที่ :

         ห้องประชุมชั้น 3 กรมสุขภาพจิต

วันที่จัด :  
            วันศุกร์ที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาวิชาการ