ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การเพื่อพัฒนามาตรฐานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการ วิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วัตถุประสงค์ :
           1. เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
           2.  เข้าใจหลักการและตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเสี่ยงและคุณประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับ กระบวนการขอความยินยอมผู้เข้าร่วมการวิจัย ประเด็นพิจารณาด้านจริยธรรมในการวิจัยแบบต่างๆ การปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัยวิธีดำเนินงานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่เป็นมาตรฐาน
           3. สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน สากล ว่าด้วยระเบียบการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
         -  นักวิจัยหน้าเดิมของหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต  จำนวน 20 ท่าน
         -  นักวิจัยหน้าใหม่ของหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต  จำนวน 40 ท่าน

สถานที่ :
         ห้องประชุมกรมสุขภาพจิตวันที่จัด :  
            วันพุธที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 ถึง วันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาวิชาการ