ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำหลักสูตรและวิทยากรด้านสุขภาพจิตชุมชน
วัตถุประสงค์ :
      1. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์
      2. จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
      3. การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
      4.  การนำเสนอผลงานวิชาการแบบมืออาชีพ  

กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
       บุคลากรของโรงพยาบาล/สถาบันสังกัดกรมสุขภาพจิตที่รับผิดชอบจัดทำหลักสูตรและ/หรือเป็นวิทยากรหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับขออนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชนและบุคลากรจากหน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบการพัฒนาวิชาการสุขภาพจิต จำนวน  ๓๐คน

สถานที่ :
          โรงแรมพักพิงอิงทาง


วันที่จัด :  
            วันจันทร์ที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ถึง วันพุธที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาวิชาการ