ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวเวชปฏิบัติรายโรคจิตเวช (Clinical Practice Guideline)
วัตถุประสงค์ :
      1. เพื่อให้บุคลากรจากโรงพยาบาล/สถาบันในสังกัดกรมสุขภาพจิต มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาแนวเวชปฏิบัติรายโรคจิตเวช (Clinical Practice Guideline)
      2. เพื่อพัฒนาแนวเวชปฏิบัติรายโรคจิตเวช (Clinical Practice Guideline) สำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปทดลองใช้ในหน่วยงาน
       3. เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานมีแนวเวชปฏิบัติรายโรคจิตเวช(Clinical Practice Guideline) สำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยและสามารถ ดัดแปลงเป็น Care map ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน

กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
      ผู้แทนจากหน่วยบริการจิตเวชในศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านจิตเวช (Excellence Center) สังกัดกรมสุขภาพจิต หน่วยงานจิตเวชเด็ก จำนวน 3 หน่วยงาน  หน่วยงานจิตเวชผู้ใหญ่ 7 หน่วยงาน  จำนวน  หน่วยงานละ 3 ท่าน รวมจำนวน 50 คน

สถานที่ :
          โรงแรมอมารี


วันที่จัด :  
            วันจันทร์ที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ถึง วันอังคารที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาวิชาการ