ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การฝึกอบรมการบำบัดผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดตามแนวซาเทียร์ โมเดล (Satir Model)”
วัตถุประสงค์ :
      เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้รับบริการปรึกษา สามารถค้นพบสาเหตุของความทุกข์ที่มาจากกระบวนการทางด้านความรู้สึกนึกคิด ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเอง และสามารถตอบสนองต่อความทุกข์ได้อย่างเหมาะสม ผู้รับบริการสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกับตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นสุข
มากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
       บุคลากรจากสถาบัน/ โรงพยาบาล  ในสังกัดกรมสุขภาพจิต และบุคลากรสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาผู้ติดสุราและสารเสพติดในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 45 คน 

สถานที่ :
          ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

วันที่จัด :  
            วันจันทร์ที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558
 
ผู้จัด : ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด