ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมคณะทำงานรณรงค์ประหยัดพลังงาน
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
     บุคลากรในสำนักฯ 16 คน

สถานที่ :
     ห้องประชุม 3 สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
วันที่จัด :  
            วันพุธที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2559
 
ผู้จัด : กลุ่มอำนวยการ